Regulamin rezerwacji WILLA RADosna w Karpaczu

W trosce o zapewnienie Państwu komfortowego pobytu w naszym obiekcie prosimy o zapoznanie się z regulaminem rezerwacji.

1. Gwarancją rezerwacji jest wniesienie zadatku w wysokości 30% wartości rezerwacji.
2. Zadatek można wpłacić przelewem na konto bankowe.
3. Po otrzymaniu zadatku, rezerwacja zostanie potwierdzona na podany w formularzu adres mailowy.
4. Bezkosztowe odwołanie rezerwacji może nastąpić maksymalnie do 30 dni od daty planowanego przyjazdu gościa do obiektu.
5. W przypadku nie stawienia się gościa w wyznaczonym terminie rezerwacji obiekt obciąża gościa pełnym kosztem wynikającym z rezerwacji.
6. Wszelkie reklamacje składane powinny być drogą elektroniczną na adres mailowy: info@willa-radosna.pl najpóźniej do 14 dni po zakończeniu pobytu. 
7. Termin rozpatrzenia reklamacji to 14 dni od daty jej złożenia.

POLITYKA PRYWATNOŚCI, RODO - INFORMACJA DLA GOŚCIA „WILLA RADOSNA”

Dane osobowe przetwarzane przez Obiekt WILLA RADosna, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7a, 58-540 Karpacz,  zwany w dalszej części Obiektem lub Willą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych RODO (ang. GDPR General Data Protection Regulation). Reguluje ono ochroną osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Obiekt: Willa RADosna w Karpaczu.

W ramach ustawy zgodnie z  art. 12 RODO, Obiekt Hotelowy kieruje się następującymi zasadami:

   • Zasada minimalizacji danych. Oznacza to, że dane osobowe Klienta, które może przetwarzać Obiekt muszą umożliwić prawidłową realizację usługi noclegowej.
   • Obiekt  nie  dokonuje kserokopii dowodów osobistych czy innych dokumentów tożsamości. Dane jakie  Obiekt  gromadzi – tylko te, niezbędne do realizacji usługi noclegowej, czyli:  Imię i Nazwisko oraz miejsce zamieszkania*. Dla ewentualnych roszczeń Obiektu, związanych z realizacją usługi noclegowej możliwe jest również zbieranie numeru PESEL Klienta.
   • Gość Obiektu ma prawo do bycia zapomnianym, co oznacza, że jeśli Gość złoży wniosek (nawet ustny) o realizację tego prawa, Obiekt zobowiązany będzie usunąć wszelkie informacje dotyczące Gościa, zarówno z wersjach papierowych jak i elektronicznych, w dniu zakończenia usługi hotelowej.
   • Obiekt skutecznie zabezpiecza dane osobowe przed ujawnieniem Osobom trzecim.

Dokumenty dotyczące Ochrony Danych Osobowych jakie musi posiadać Obiekt w kontekście obowiązku pobytowego:

Obiekt zapewnia zgodność przetwarzania danych z prawem,  nie mając obowiązku meldowania swoich Gości na pobyt czasowy. Obowiązek ten został zniesiony z dniem 31 grudnia 2012 r.

Obiekt zbiera dane na podstawie własnej opracowanej Karty pobytowej.

Karta pobytowa jest dokumentem potwierdzającym zawarcie Umowy o świadczenie usług noclegowych, oraz  miejscem, w którym Gość obiektu może wyrazić zgody marketingowe.

Dane podawane przez Gościa obiektu ograniczają się do minimum, jakie jest konieczne do zrealizowania usługi noclegowej oraz do zapewnienia obiektowi  bezpieczeństwa przed ewentualnymi roszczeniami.

Ponadto Obiekt  może przetwarzać dodatkowe dane niezbędne dla satysfakcjonującej obsługi Gościa (działania marketingowe). Tymi danymi są między innymi:

   • Imię i nazwisko
   • Adres zamieszkania
   • PESEL
   • Telefon kontaktowy
   • Adres e-mail

Jeśli Gość korzysta z parkingu Obiektu, dodatkowo zbierane są dane:

   • Marka samochodu
   • Numer rejestracyjny
   • Kolor karoserii

Na wyraźne żądanie Gościa informacji dodatkowych o procedurach RODO może udzielić wyznaczony Administrator  Danych Osobowych.

Regulamin obiektu WILLA RADOSNA w Karpaczu

W trosce o zapewnienie Państwu spokojnego i bezpiecznego pobytu w naszym obiekcie prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie poniższego regulaminu.

1. Opiekunem, doradcą oraz udzielającym wszelkich informacji związanych z pobytem jest manager obiektu.
2. Pokój w obiekcie wynajmowany jest na doby.
3. Doba hotelowa trwa od godz. 16.00 do godz. 11.00 dnia następnego.
4. Śniadania wydawane są codziennie w godz. 8.00 – 10.00.
5. Jeśli gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój – przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
6. Życzenia przedłużenia pobytu gość obiektu powinien zgłosić do godz. 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Będzie ono spełnione w miarę istniejących możliwości. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie bagaży po godzinie 12.00 w ostatnim dniu uzgodnionego z obiektem pobytu Gościa, nieuzgodnione wcześniej z właścicielem, jest traktowane, jako samowolne przedłużenie pobytu Gościa w pokoju w obiekcie. W takim przypadku obiekt naliczy opłatę za całą dobę zgodnie z obowiązującym cennikiem na bieżący dzień. Samowolne przedłużenie pobytu Gościa nie gwarantuje możliwości dalszego pobytu Gościa w wynajmowanym lub innym pokoju w obiekcie.
7. Gość obiektu nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął termin najmu pokoju.
8. Osoby nie zameldowane w obiekcie mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 7.00 do 22.00 za wyłączną zgodą managera obiektu.
9. Obiekt może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin obiektu.

10. Obiekt ma obowiązek zapewnić:

   • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa;
   • bezpieczeństwo pobytu, w tym: bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o gościu;
   • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w obiekcie;
   • wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.

11. Obiekt świadczy następujące usługi:

   • udzielanie informacji związanych z pobytem .
   • bezpłatny, monitorowany parking dla Gości.
   • bezpłatne Wi-Fi w pokojach oraz na terenie obiektu.

12. Obiekt nie ponosi odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych, przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
13. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22.00 do godz. 7.00 dnia następnego.
14. Zachowanie gości i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.
15. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i okien.
16. W obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz innych wyrobów tytoniowych (poza miejscem do tego wyznaczonym) jak również używania zapalniczek, zapałek i innych przedmiotów mogących zaprószyć ogień. Zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) – za złamanie tego zakazu naliczona zostanie opłata za odświeżenie pokoju w wysokości – 800 zł.
17. Gość obiektu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy, winy osób z nim zakwaterowanych lub z winy odwiedzających go osób.

Pozostałe obciążenia za zniszczenia powstałe z winy Gościa ustalane będą indywidualnie. Obiekt zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.

18. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach na terenie obiektu grzałek, żelazek elektrycznych
i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
19. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu obiektu czy poza terenem obiektu.
20. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez gościa, na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące. Po tym okresie zostaną one przekazane na cele społeczne, publiczne lub zutylizowane.
21. Na terenie całego obiektu jest zakaz chodzenia w butach narciarskich i innych tego typu, wnoszenia nart, desek snowboardowych i innych oraz kijków do pokoi i na korytarze.
22. Każda osoba przebywająca dłużej niż 24 godziny, zobowiązana jest do opłaty miejscowej w kwocie 2,30 PLN za dobę, która pobierana jest na miejscu w formie gotówkowej.

willa-radosna

Informacje/Rezerwacja

Willa RADosna
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7a,
58-540 Karpacz 
T: +48 725 002 222
E: info@willa-radosna.pl

INFORMACJE DLA KLIENTA

Każda osoba przebywająca dłużej niż 24 godziny, zobowiązana jest do opłaty miejscowej w kwocie 2,30 PLN za dobę, która pobierana jest na miejscu w formie gotówkowej.